پروژه‌ها

 

·   بهینه سازی موتورهای درونسوز برای احتراق با راندمان بالاتر و آلایندگی کمتر

·   اندازه گیری ضرایب انتشار آلودگی اگزوز خودروهای سواری شخصی ساخت داخل بنزین سوز

·   توسعه و شناسایی تکنولوژی های کاهنده آلایندگی نظیر واکنشگر سه راهه و فیلترهای جمع آوری دوده

·   بررسی و پژوهش در زمینه عملکرد احتراقی سوخت های نوین نظیر سوخت های مصنوعی و بیو مانند دی متیل اتر، بیو الکل یا بیو دیزل

·    اندازه گیری آلایندگی ناشی از احتراق از موتورهای احتراق داخلی در دامنه عملکرد وسیع و از خودروها با روش های گوناگون اندازه گیری همراه، شاسی دینامومتر یا اندازه گیری از راه دور

·   توسعه و فعالیت در زمینه مدل های عددی احتراقی موتورهای درونسوز

·   توسعه و کاربرد مدل های عددی انتشار آلایندگی

·   توسعه و کاربرد مدل های عددی پراکنش آلودگی هوا

·  اندازه گیری های ترافیکی مانند سرعت متوسط یا ترکیب ناوگان برای تخمین آلایندگی تو لیدی

·  توسعه جداول ضرایب انتشار آلایندگی به صورت اندازه گیری مستقیم و روش های بالا به پایین و پایین به بالا

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus