تصاویر
پروژه ها

·    بهینه سازی موتورهای درونسوز برای احتراق با راندمان بالاتر و آلایندگی کمتر

·   اندازه گیری ضرایب انتشار آلودگی اگزوز خودروهای سواری شخصی ساخت داخل بنزین سوز

·   توسعه و شناسایی تکنولوژی های کاهنده آلایندگی نظیر واکنشگر سه راهه و فیلترهای جمع آوری دوده

ادامه مطلب

دفتر خدمات فناوری شریف

هسته پژوهشی Fuel,Combustion,and Emission-FCE در پاییز سال 1390 شکل گرفته است.

این هسته پژوهشی به بررسی، تحلیل و فهم پدیده های مرتبط با سوخت (ارتباط بین کیفیت سوخت و احتراق در سوخت های معمولی، مصنوعی یا زیستی)، احتراق در موتورهای درون سوز ( بهینه سازی احتراق به منظور افزایش راندمان و حذف آلایندگی) و نحوه پخش آلاینده های ناشی از احتراق می پردازد.

این دفتر در زمینه مسائل مرتبط با کیفیت سوخت و ارتباط آن با آلودگی هوا، موتورهای درون سوز و آلایندگی های ناشی از احتراق فعالیت می کند.

 بیش از 80% انرژی مصرفی از احتراق تولید شده و آلودگی هوا به عنوان یکی از جدی ترین معضلات زندگی صنعتی عمدتا ناشی از منابع ساکن و متحرک احتراقی است.

 این دفتر  هدف اصلی خود را "اجرای پروژه های پژوهشی در زمینه شناسایی اثرات مخرب ، اندازه گیری و کمیت سنجی تولید آلاینده ها" ،"بررسی راهکارهای کاهش آلایندگی ناشی از احتراق به ویژه در تعامل با موتورهای درونسوز" و  "دعوت به همکاری نخبگان جوان برای اجرای پروژه ها"قرار داده است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus