مقالات

1. شهبازی, رشیدی, حسینی, بررسی پراکندگی آلاینده­ های اصلی هوا در شهر تهران در یک اپیزود بحرانی, اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا, 1391, تهران

2. شهبازی, رشیدی, حسینی, بررسی اثر تغییر الگوی ترافیک بین روز کاری و روز تعطیل بر پخش آلایندگی مونوکسیدکربن, دوازدهمین کنفرانس بین­المللی حمل و نقل و ترافیک، 1391، تهران

3. شهبازی، بررسی تاثیر شرایط هواشناسی بر غلظت آلاینده ­های گازی بر روی شهر تهران در یک اپیزود بحرانی آلودگی هوا با استفاده از مدل ­های هواشناسی و فتوشیمیایی، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، 1392، مشهد

4. شهبازی, حسینی, رشیدی, بررسی میزان تاثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدل­سازی آلودگی هوا بر روی منطقه تهران، دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا, 1392, تهران

5. میرشی، عنایتی آهنگر، حسینی، بررسی تاثیر الگوی رانندگی بر میزان آلایندگی تولیدی توسط خودروها در شهر تهران، دوازدهمین کنفرانس بین ­المللی حمل و نقل و ترافیک، 1391، تهران

6. میرشی، عنایتی آهنگر، حسینی، دهقانی، تخمین تاثیر بار ترافیکی بر انتشار آلودگی در یک قطعه بزرگراهی تهران، اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا, 1391, تهران

7. Shahbazi H. & Hosseini V. & Hamedi M., Investigating Effect of Odd-Even Day Traffic Restriction Policy on Tehran Air Quality, TRB (Transportation Research Board) 93rd conference, 2014, Washington, D.C, United States of America

8. Morovatiyan. M. R., Hosseini. V., Development of a 3D CFD model to analyze gas exchange process in an iVVT engine opens cycle, 8th International Conference on Internal combustion Engines and Oil, Tehran, Iran, February 17-19, 2014

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus